AFTALE

 

Mellem
Jørgen Trannerup, skipper på M/S Pjusk XPA 6604 og

Hans Hansen, Sejlkøbing, er aftalt følgende for sejlads i  2012:

 1. Hans Hansen deltager på M/S Pjusk i en sejlads i tidsrummet dag/måned/år  til dag/måned/år i alt  X uger. Udgangspunkt for sejladsen bliver Xxxxxxx
 1. Hans Hansen deltager i sejladsen på økonomisk delebasis. For nemheds skyld er dette sat til en fast pris på X € pr. døgn om bord, hvilket dækker udgifter til skib og brændstof. Havne- og marineudgifter samt udgifter til proviant deles ligeligt mellem parterne efter de afholdte udgifter. Afregning af ovennævnte udgifter fortages ugentligt på ugedagen for turens påbegyndelse.
 1. Detaljeret sejlplan aftales parterne imellem.
 1. Hans Hansen deltager i arbejdet om bord med fortøjning, indkøb af proviant, madlavning og lettere rengøring.
 1. Hans Hansen  indgår under sejlads i en vagtplan efter aftale med skipper.
 1. Hans Hansen  indbetaler til konto:
  Danske Bank reg.nr.3215  kontonr. xxxx xxxxxx et depositum på xxx Dkr senest den dag/måned/år 
 1. Nærværende aftale kan opsiges med dags varsel af begge parter. Såfremt det er skipper, der opsiger aftalen før aftaleperiodens udløb, tilbagebetales det ovennævnte depositum xxxx Dkr. 
 1. Såfremt det er Hans Hansen, der opsiger aftalen før aftaleperiodens udløb, tilbagebetales det ovennævnte depositum på xxxx Dkr., såfremt aftalen er opsagt senest 14 dage før sejladsens påbegyndelse. Ellers tilbagebetales depositum kun i tilfælde af force majeure
 1. Depositum indgår først i den sidste afsluttende afregning mellem skipper og Hans Hansen , inden denne forlader skibet.
 1. Nærværende aftale er sent i kopi til ”Foreningen til Langturssejlernes Fremme”

       dato:                                                             dato:


         .......................................................     ...................................................      
                  
(underskrift)                                                       (underskrift)